Stránka: Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro e-shopy

Tyto všeobecné obchodní podmínky („Podmínky“) upravují práva a povinnosti Vás, jako kupujících a Nás jako prodávajícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím E-shopu na webové stránce www.futcard.cz.

Veškeré informace o zpracovávání Vašich osobních údajů jsou obsaženy v zásadách zpracovávání osobních údajů, které naleznete zde https://www.futcard.cz/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás.

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda přednost před těmito Podmínkami.

1. některé definice

1.1 Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;

1.2 Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení

1.3 Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;

1.4 DPH je daň z přidané hodnoty podle platných právních předpisů;

1.5 E-shop je internetový obchod provozovaný námi na adrese www.futcard.sk., na kterém bude probíhat nákup Zboží;

1.6 Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

1.7 FutCard s.r.o. , so sídlom Cintorínska 248/2 038 53 Turany , IČO: 55979611, DIČ: 2122150008, IČ DPH:- , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 83952/L e-mail admin@futcard.cz, telefonní číslo 0950737761, právními předpisy označována jako prodávající;

1.8 Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;

1.9 Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu;

1.10 Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi uvedených údajů, který umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených smluv;

1.11 Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;

1.12 Smlouva je kupní smlouva sjednaná na základě řádně vyplněné Objednávky zaslané prostřednictvím E-shopu, a je uzavřena ve chvíli, kdy od Nás obdržíte potvrzení Objednávky.

2. Všeobecná ustanovení a poučení

2.1 Koupě Zboží je možná pouze přes webové rozhraní E-shopu.

2.2 Při nákupu Zboží je Vaší povinností poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli při objednání Zboží budeme tedy považovat za správné a pravdivé.

3. Uzavření smlouvy

3.1 Smlouvu s námi lze uzavřít pouze v českém jazyce.

3.2 Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované námi tedy nad rámec celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s využitím prostředků komunikace na dálku.

3.3 K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je zapotřebí, abyste na E-shopu vytvořili návrh Objednávky. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

3. 3 a) Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Vytvořit vlastní kartu“

3. 3 b) Informace o Ceně, Ceně za dopravu, DPH, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu, DPH a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvoleného Zboží a způsobu jeho doručení;

3.3 c) Vaše identifikační údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména v rozsahu jméno, příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa;

3.4 Během tvorby návrhu Objednávky můžete až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Zkontrolovat a objednat“ Objednávku vytvoříte. Před stisknutím tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku vytvořit. K potvrzení a souhlasu slouží zaškrtávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.

3.5 Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky. Potvrzením Objednávky z naší strany dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi. Podmínky ve znění účinném ke dni objednání tvoří nedílnou součást Smlouvy.

3.6 Mohou nastat také případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jde zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu kusů Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.

3.7 V případě, že v rámci E-shopu nebo v návrhu Objednávky bude uvedena zjevně vadná Cena zejména v důsledku technické chyby, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tudíž došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme neprodleně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy ve změněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. V případě, že naši nabídku nepotvrdíte ani ve lhůtě 3 dnů od jejího odeslání, jsme oprávněni od uzavřené smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či je navíc číslice.

3.8 V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

3.9 V některých případech umožňujeme k nákupu Zboží využít slevu prostřednictvím kuponu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili kód kuponu do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.

4. Cenové a platební podmínky, výhrada vlastníckého práva

4.1 Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je také uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

4.2 Celková cena je uvedena včetně DPH včetně všech poplatků stanovených zvláštními právními předpisy.

4.3 Platbu Celkové ceny od Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:

4.3. a) Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 14 dnů.

4.3. b) Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu TRUSTPAY, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: www.trustpay.cz V případě platby kartou online je Celková cena splatná do 14 dnů.

4.3.c) Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

4.4 Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce. Faktura bude také fyzicky přiložena ke Zboží.

4.5 Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžiku uskutečnění platby.

5. Doručení zboží, přechod nebezpečí náhodné zkázy a náhodného zhoršení předmětu koupě

5.1 Zboží Vám bude doručeno způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností;

5.1. a) Osobní odběr na výdejních místech společnosti Packeta;

5.1. b) Doručení prostřednictvím dopravních společností Packeta.

5.2 Zboží lze doručit v rámci České republiky a Slovenské republiky.

5.3 Zboží jsme Vám povinni doručit neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Při plnění Smlouvy mohou nastat takové skutečnosti, které budou mít vliv na termín doručení Vámi objednaného Zboží. O změně termínu doručení ao novém předpokládaném termínu doručení objednaného Zboží Vás budeme e-mailem neprodleně informovat, přičemž Vaše právo odstoupit od Smlouvy tímto není dotčeno. Součástí Našeho oznámení o novém termínu doručení Zboží je i Naše žádost adresovaná Vám k vyjádření, zda trváte na dodání Vámi objednaného Zboží v novém termínu. V případě osobního odběru na provozu Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.

5.4 přebírání Zboží od dopravce je Vaší povinností zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakéhokoli poškození tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k poškození obalu, které svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.

5.5 Zboží jste povinen převzít v dohodnutém místě a čase. Pokud si doručované Zboží nepřevezmete podle předchozí věty, e-mailem Vám sdělíme, kde si můžete Zboží převzít, včetně lhůty pro jeho převzetí nebo Vám Zboží na základě Vaší písemné žádosti zaslané nejpozději do 14 dnů od kdy jste si měli Zboží převzít, opětovně doručíme, přičemž se zavazujete nám uhradit veškeré náklady spojené s opětovným doručením Zboží. V případě, kdy porušíte svou povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů podle čl. 6.4 těchto Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi námi a vámi. Pokud Zboží nepřevezmete ani v dodatečné lhůtě, vzniká Nám právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy. Rozhodneme-li se předmětné právo provést, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu vzniklé škody v částce skutečných nákladů na pokus o doručení Zboží, případně dalšího nároku na náhradu škody, vznikne-li.

5.6 Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné do 14 dnů od doručení e-mailu.

5.7 Nebezpečí škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy jej převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů podle čl. Při přebírání Zboží od dopravce je Vaší povinností zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakéhokoli poškození tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k poškození obalu, které svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít. těchto Podmínek, přechází na Vás nebezpečí náhodné zkázy a náhodného zhoršení Zboží v okamžiku, kdy jste měli možnost jej převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí náhodné zkázy a náhodného zhoršení Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete všechny důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

6. Práva z odpovědnosti za vady

6.1 Úvodní ustanovení k odpovědnosti za vady

6.1.1 Zavazujeme se, že Vám Zboží dodáme v požadované kvalitě, množství a bez vad.

6.1.2 Zodpovídáme za vady, které má Zboží při jeho převzetí. Při použitém Zboží neodpovídáme za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U Zboží prodávaného za nižší cenu neodpovídáme za vady, pro které byla sjednána nižší cena.

6.1.3 Obecná záruční doba je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od momentu převzetí Zboží z Vaší strany.

6.1.4 Dojde-li k výměně Zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového Zboží z Vaší strany.

6.1.5 Vaše práva z odpovědnosti za vady Zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, pokud je neuplatníte v záruční době. Avšak práva z odpovědnosti za vady u Zboží, které se rychle kazí, musíte uplatnit nejpozději v den následující po koupi, jinak Vaše práva zaniknou.

6.2 Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí náhodné zkázy a náhodného zhoršení Zboží podle čl. Nebezpečí škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy jej převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů podle čl. Při přebírání Zboží od dopravce je Vaší povinností zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakéhokoli poškození tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k poškození obalu, které svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít. těchto Podmínek, přechází na Vás nebezpečí náhodné zkázy a náhodného zhoršení Zboží v okamžiku, kdy jste měli možnost jej převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí náhodné zkázy a náhodného zhoršení Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete všechny důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží. Podmínek je Zboží bez vad, zejména, že:

6.2 a) má vlastnosti, které jsme si s Vámi dohodli, a pokud nebyly výslovně dohodnuty, pak takové, které jsme při popisu Zboží uvedli, případně takové, které lze vzhledem k povaze Zboží očekávat;

6.2. b) je vhodný pro účely, které jsme uvedli nebo pro účely, které jsou pro Zboží tohoto typu obvyklé;

6.2.c) odpovídá jakosti nebo provedení dohodnutého vzorku, pokud byla kvalita nebo provedení stanoveno podle vzorku;

6.2.d) je v odpovídajícím množství a hmotnosti;

6.2.e) splňuje požadavky na něj kladené zvláštními právními předpisy;

6.2.f) není zatíženo právy třetích stran.

6.3 Podmínky uplatnění práva z odpovědnosti za vady (reklamace)

6.3.1 Pokud je Vám Zboží doručeno v porušeném nebo poškozeném obalu nebo je zásilka zjevně příliš lehká, žádáme Vás, abyste takové Zboží od dopravní společnosti nepřebírali a abyste nám tuto skutečnost neprodleně oznámili na telefonním čísle +421 908 555 758 nebo e-mailem na admin @futcard.cz. V případě zjištění zjevných vad (např. mechanického poškození) jste povinen bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci způsobem podle bodu 7.4.1. níže. K pozdější uplatněné reklamaci z důvodu zjevných vad na Zboží, včetně vady spočívající v neúplnosti Zboží, nebudeme přihlížet.

6.3.2 Právo z odpovědnosti za jiné vady (skryté vady), jste povinen uplatnit způsobem dle bodu 7.4.1. níže bez zbytečného odkladu poté, co jste vadu na Zboží zjistili, nejpozději však do uplynutí záruční doby.

6.3.3 Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady Zboží a vady způsobené mechanickým poškozením. Právo z odpovědnosti za vady nemůžete uplatnit zejména na vady způsobené opotřebením, mechanickým poškozením, používáním Zboží v nevhodných podmínkách a pod.

6.3.4 Nejste oprávněni uplatnit právo z odpovědnosti za vadu v případě, že jste o vadě věděli před převzetím Zboží, resp. jsme Vás na ni upozornili nebo Vám z toho důvodu byla poskytnuta přiměřená sleva z Ceny Zboží.

6.4 Uplatnění práva z odpovědnosti za škodu (reklamace)

6.4.1 V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména nebude-li splněna některá z podmínek dle čl. 3. úvodní ustanovení k odpovědnosti za vady, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z odpovědnosti za vady (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu, či dopisu na Naše adresy uvedené u Naších identifikačních údajů, případně osobně na Naší provozovně. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 2. 1 Podmínek.

6.4.2 Ve Vašem oznámení, kterým si uplatňujete reklamaci uveďte především popis vady Zboží a Vaše identifikační údaje, včetně e-mailu, na který máte zájem dostat vyrozumí o způsobu vyřízení reklamace, a také uveďte, který z nároků z odpovědnosti za vady, specifikovaných v bodě 7.5 .4. až 7.5.8., si uplatňujete.

6.4.3 Při uplatnění reklamace nám předložte také doklad o koupi Zboží (fakturu), a to za účelem prokázání jeho koupě u Nás, jinak nejsme povinni Vaši reklamaci uznat.

6.4.4 Za den zahájení reklamačního řízení považujeme den doručení vadného Zboží spolu s příslušnými doklady (dle bodu 7.4.3). V případě, že je Vaše podání, kterým si uplatňujete reklamaci, neúplné (zejména nečitelné, nejasné, nesrozumitelné, neobsahuje požadované dokumenty apod.), písemně, zejména e-mailem, si od Vás vyžádáme doplnění podané reklamace. V tomto případě reklamační řízení začíná v den doručení Vašeho doplněného podání.

6.4.5 Pokud nedoplníte podanou reklamaci ve smyslu bodu 7.4.4. tohoto článku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne doručení Naší výzvy dle bodu 7.4.4. tohoto článku, budeme považovat Vaše podání za neopodstatněné.

6.5 Vyřízení reklamace

6.5.1 Na základě Vašeho rozhodnutí, které z práv podle § 622 a § 623 zákona č.40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znení pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) (specifikovaných v bodě 7.5.4. až 7.5.8.) uplatňujete, určíme způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění Vaší reklamace. V odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu Zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Vaší reklamace.

6.5.2 Po určení způsobu vyřízení reklamace, reklamaci vyřídíme ihned, v odůvodněných případech můžeme reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace máte právo od Smlouvy odstoupit nebo máte právo na výměnu Zboží za nové zboží, pokud je to možné.

6.5.3 O vyřízení reklamace jsme povinni Vám vydat písemný doklad, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace ao jejím vyřízení Vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu. V případě, že bude reklamace uznána, zašleme Vám opravené Zboží nebo Zboží vyměníme za nové zboží nebo Vám vrátíme zaplacenou Cenu Zboží, nedohodneme-li se jinak.

6.5.4 Pokud jde o vadu, kterou můžeme odstranit, máte právo, aby byla vada bezplatně, včas a řádně odstraněna. Vadu Zboží odstraníme bez zbytečného odkladu.

6.5.5 Namísto odstranění vady můžete požadovat výměnu Zboží, nebo pokud se vada týká pouze součásti Zboží, výměnu této součásti, a to v případech pokud Nám tím nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k Ceně Zboží nebo závažnost vady.

6.5.6 Namísto odstranění vady Zboží můžeme vždy vyměnit vadné Zboží za bezvadné, pokud Vám to nezpůsobí závažné potíže.

6.5.7 Jde-li o vadu Zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, abyste Zboží mohli řádně užívat jako zboží bez vady, máte právo na výměnu Zboží nebo máte právo od Smlouvy odstoupit. Stejná práva Vám přísluší, jde-li sice o odstranitelné vady, ale nemůžete pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad Zboží řádně užívat.

6.5.8 Jde-li o jiné neodstranitelné vady, máte právo na přiměřenou slevu z Ceny Zboží.

6.5.9 Reklamaci vyřídíme předáním opraveného Zboží, výměnou Zboží, vrácením Ceny Zboží, vyplacením přiměřené slevy z Ceny Zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění (Zboží) nebo odůvodněným zamítnutím reklamace.

6.6 Uplatnění práv z odpovědnosti za vady a reklamace Zboží se řídí ustanovením § 619 a násl. Občanského zákoníku, zákonem č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně a doplnění zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“), a zákonem

6.7 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku“).

6.8 Pokud si uplatníte reklamaci Zboží:

a) během prvních 12 měsíců od koupě Zboží, můžeme Vaši reklamaci zamítnout pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení od Vás nebudeme vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady související s odborným posouzením. Kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace Vám poskytneme nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace;

b) po 12 měsících od koupě a takovou reklamaci jsme zamítli, v dokladu o vyřízení reklamace uvedeme, komu můžete zaslat Zboží k odbornému posouzení. Zašlete-li Zboží na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady neseme My bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Prokážete-li odborným posouzením Naši odpovědnost za vadu Zboží, můžete si reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Jsme povinni Vám uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

6.9 V případě, že jste podnikatelem, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do 3 dnů od převzetí Zboží.

6.10 V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatnit práva z odpovědnosti za vady, které se vyskytnou u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

6.11 Tímto jsme Vás řádně poučili o Vašich právech, která Vám vyplývají z § 622 a § 623 zákona č. 1/2003. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník. Uzavřením Smlouvy potvrzujete, že jste měli možnost přečíst si podmínky reklamace Zboží.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1 K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho začátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

7.2 V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením § 7 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku právo odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání poslední části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na jejímž základě Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoli prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít i vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 2. 2 Podmínek.

7.3 Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy:

7.3.a) prodej Zboží, jehož Cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, které nemůžeme ovlivnit a ke kterému může dojít během běhu lhůty pro odstoupení od Smlouvy;

7.3.b) prodej alkoholických nápojů, jejichž Cena byla dohodnuta v době uzavření Smlouvy, přičemž jejich dodání lze uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich Cena závisí na pohybu cen na trhu, které nemůžeme ovlivnit;

7.3.c) prodej Zboží, které bylo zhotoveno podle vašich zvláštních požadavků, které bylo vyrobeno pro Vás na míru nebo Zboží určené zvlášť pro jednoho spotřebitele;

7.3.d) pprodej Zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze a Zboží, které bylo po dodání neoddělitelně smícháno s jiným;

7.3.e) prodej Zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen;

7.3.f) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, došlo-li k porušení původního obalu;

7.3.g) prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu;

7.3.h) poskytování elektronického obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a My jsme Vám oznámili, že nemáte právo na odstoupení od Smlouvy.

7.4 Lhůta pro odstoupení podle čl. Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.

7.5 V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením § 7 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku právo odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání poslední části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na jejímž základě Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoli prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít i vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 2. 2 Podmínek. Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.

7.6 V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený v odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Nám Zboží vrátíte či prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám.

7.7 V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 1.1. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením § 7 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku právo odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání poslední části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na jejímž základě Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoli prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít i vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 2. 2 Podmínek. Podmínek jste povinni ve lhůtě do 14 dnů od odstoupení Nám Zboží zaslat, předat Zboží Nám nebo Nám pověřené osobě k převzetí Zboží, přičemž nesete náklady na vrácení Zboží k Nám. To neplatí pokud se dohodneme, že si Zboží vyzvedneme osobně nebo prostřednictvím Námi pověřené osoby. Lhůta je zachována, bylo-li Zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, ale jen ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání Zboží, které jsme pro dodání Zboží nabízeli.

7.8 Za škodu odpovídáte v případech, kdy bude Zboží poškozeno v důsledku Vašeho nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Způsobenou škodu Vám v takovém případě vyúčtujeme poté, co Nám Zboží bude vráceno a splatnost vyúčtované částky je 14 dní.

7.9 My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti Zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel Zboží dohodnutého ve Smlouvě přerušil výrobu nebo provedl závažné změny, které znemožnily realizaci splnění Našich povinností ze Smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo při vynaložení veškerého Našeho úsilí, které lze od Nás spravedlivě požadovat, nejsme schopni Vám Zboží dodat ve lhůtě určené těmito Podmínkami. V těchto případech jsme povinni Vás o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat a vrátit Vám již uhrazenou Celkovou cenu za Zboží, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne oznámení o odstoupení od Smlouvy. Uhrazenou Celkovou cenu za Zboží Vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste Celkovou cenu uhradil Vy, přičemž tím není dotčeno právo se s Vámi dohodnout na jiném způsobu vrácení platby, pokud v souvislosti s tím Vám nebudou účtovány žádné další poplatky.

7.10 Od Smlouvy jsme oprávněni odstoupit iv případě, že jste Zboží nepřevzali do 5 pracovních dnů ode dne, kdy Vám vznikla povinnost Zboží převzít.

8. Podávání podnětů a stížností

8.1 Jako spotřebitel jste oprávněni podávat podněty a stížnosti písemně, a to prostřednictvím e-mailu na: admin@futcard.cz

8.2 O posouzení podnětu nebo stížnosti Vás budeme informovat e-mailem zaslaným na Váš e-mail.

8.3 Orgánem dozoru je Slovenská obchodní inspekce (SOI), Inspektorát SOI pro Žilinský kraj, se sídlem: Predměstská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1, tel. . čj. 041/763 21 30.

8.4 Podnět k provedení kontroly, pokud nejste spokojeni s vyřízením Vašeho podnětu nebo stížnosti můžete podat i elektronicky prostřednictvím platformy dostupné na webové stránce https://www.soi.cz/cz/Podávanie-podnětů-staznosti-navrhov-a-ziadosti/ Podejte-podnět.soi.

9. Alternativní řešení sporu se spotřebiteli

9.1 Máte právo obrátit se na Nás se žádostí o nápravu, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na: admin@futcard.cz, pokud nejste spokojeni se způsobem, kterým jsme vyřídili Vaši reklamaci nebo pokud se domníváte, že jsme porušili Vaše práva. Odpovíme-li na Vaši žádost zamítavě nebo na ni neodpovíme do 30 dnů od jejího odeslání, máte právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen „Subjekt“) 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o alternativním řešení sporů“).

9.2 Subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle § 3 Zákona o alternativním řešení sporů a jejich seznam je zveřejněn na stránce Ministerstva hospodářství SR. https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitele/alternativne-rieseni-spotrebitelskych-sporov-1/seznam-subjektov-alternativneho-rieseni-spotrebitelskych-sporov-1.

9.3 Návrh můžete podat způsobem určeným podle § 12 Zákona o alternativním řešení sporů.

9.4 Dále máte právo zahájit mimosoudní řešení sporů online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_16_297, resp. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

10.2 Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, nýbrž jen Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. O změně Vás však budeme informovat pouze v případě, že máte vytvořený Uživatelský účet (abyste tuto informaci měli v případě, že budete objednávat nové Zboží, změna však nezakládá právo výpovědi, jelikož nemáme uzavřenou Smlouvu, kterou by bylo možné vypovědět), nebo Vám na základě Smlouvy máme dodávat Zboží pravidelně a opakovaně. Informace o změně Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od Vás do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdržíme výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží, stávají se nové podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávku Zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď podáte, činí 2 měsíce.

10.3 V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci nebo nepředvídatelnými událostmi, a pokud tento stav trvá po dobu delší než 10 dní, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.

10.4 Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

10.5 Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

10.6 Na Naši činnost se nevztahují žádné kodexy chování dle § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

10.7 Internetový obchod FutCard.sk nenese žádnou odpovědnost za poskytnuté logo daného fotbalového klubu při objednávce. Pracujeme s přílohami které nám zákazníci poskytnou.

10.8 Tyto Podmínky nabývají účinnosti 01.11.2022.

Příloha č. | 1 – Formulář pro reklamaci

Adresát:

Uplatnění reklamace

Titul, jméno a příjmení:

Adresa bydliště:

E-mailová adresa:

Číslo objednávky a faktury:

Datum objednání:

Datum převzetí zboží:

Zboží, které je reklamováno (název a kód):

Popis a rozsah vad zboží:

Jako zákazník prodávajícího požaduji, aby moje reklamace byla vyřízena následujícím způsobem:

Přeji si vrátit peníze na bankovní účet (IBAN)/jiným způsobem

Přílohy:

Datum:

Podpis:

Příloha č. | 2 – Formulář pro odstoupení od smlouvy

Adresát:

Tímto prohlašuji, že v souladu se zákonem č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku“) odstupuji od Smlouvy:

Titul, jméno a příjmení:

Adresa:

E-mailová adresa:

Číslo objednávky a faktury:

Datum objednání:

Datum převzetí zboží:

Zboží, které vracím (název a kód):

Důvod vrácení zboží:

Způsob pro vrácení přijatých finančních prostředků:

Přeji si vrátit peníze na bankovní účet (IBAN)/jiným způsobem

Upozornění pro spotřebitele: Prodávající je dle § 10 ods. 4 Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku oprávněn požadovat od spotřebitele proplacení snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení s zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastnosti a funkčnosti zboží.

Datum:

Podpis:

Nákupní košík